Hvad er du på udkig efter?

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

af | jan 18, 2017

Ministeriets seks institutioner vil fremover blive samlet i fire styrelser – med større fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne. Enkelte opgaver bliver flyttet til en anden styrelse, og NaturErhvervstyrelsen får et nyt og mere retvisende navn.

Fra den 1. februar 2017 vil en ny organisation træde i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet.

En organisering, der skal give bedre forudsætninger for at integrere og samtænke natur, miljø, erhverv og vækst, og som vil kunne hjælpe med, at opgaverne bliver løst mere effektivt.

– Med en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriets institutioner i fire selvbærende og brugerorienterede styrelser med en klar profil får vi en moderne og harmonisk organisation, der både kan omsætte regeringens politiske visioner på miljø- og fødevareområdet til optimale løsninger og løbende præstere fremsynede og effektive resultater, siger departementschef Henrik Studsgaard.

Fire styrelser med en klar profil

De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af:

  • En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
  • En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet.
  • NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
  • Og Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.

Målet er at gøre organisationen bedre og skabe større fokus på kerneopgaverne. Med den nye organisering er der lagt vægt på, at de fire styrelser giver større klarhed omkring institutionernes primære formål og modtagergrupper.

Fremover vil der være én styrelse med fokus på naturen, én styrelse med fokus på miljøet i bred forstand, én styrelse med fokus på fødevarerne og én styrelse med et fokus på primærerhvervene landbrug og fiskeri.

Med færre og mere ensartede styrelser vil kerneopgaverne kunne løses mere fokuseret og brugerorienteret og med større mulighed for at udnytte de faglige synergier – ikke mindst i forhold til landbrug, vandmiljø og natur.

– Det er ministeriets mål at opnå resultater, der gør en direkte, positiv forskel i hverdagen for det danske samfund. En given forudsætning i den sammenhæng er, at hensynet til vækst i fødevareerhvervene konstant samtænkes med hensynet til miljø og natur. Med den nye organisation vil vi blive endnu stærkere til det – og til at arbejde for at skabe endnu bedre løsninger og mere værdi for samfundet og dermed bygge bro til danskerne og resten af verden inden for miljø- og fødevareområdet, siger Henrik Studsgaard.

Ny Miljøstyrelse

Den nye Miljøstyrelse vil foreløbig blive boende på de to nuværende lokaliteter. Ny direktør i Miljøstyrelsen er Lars Hindkjær, og direktør for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Hanne Kristensen vil fremover blive afdelingschef for koncernstyring i departementet.

Sammenlægningen betyder blandt andet, at arbejdet med vandrammedirektivet, nitratdirektivet og Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse, så der bliver færre snitflader i forhold til i dag inden for vandmiljøområdet.

Også miljøreguleringen af akvakulturen bliver samlet i Miljøstyrelsen, og med en styrkelse af miljøteknologien vil styrelsens muligheder for at sætte rammerne for erhvervenes udmøntning have mere gennemslagskraft.

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i dag i stort omfang samme målgruppe og formål, hvorfor en sammenlægning giver god mening. De har begge en stor berøringsflade med kommunerne og et fælles kernemål i at beskytte miljø- og natur.

De naturfaglige opgaver, som hidtil har ligget i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortsætter i den nye Miljøstyrelse, så det nuværende snit mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Naturstyrelsen fastholdes.

Ny Naturstyrelse

Den nye Naturstyrelse får hovedkvarter i Randbøl. Kystdirektoratet fortsætter med at bo i Lemvig og vil også fremover hedde ’Kystdirektoratet’, men det hører nu organisatorisk og ledelsesmæssigt under Naturstyrelsen.

Forvaltning og drift af skove og kyster er kerneopgaver for den nye styrelse og med en stærk direkte kontakt til borgere og kommuner. Det er de samme målgrupper, de to nuværende styrelser har, og selv uden mange overlap vil den nye, fælles profil være skarp på beskyttelse og benyttelse af natur, skove og kyster.

Direktør for Naturstyrelsen bliver Peter Ilsøe, og nuværende direktør for Kystdirektoratet Merete Løvschall bliver vicedirektør med titel som kystdirektør og med ansvar for Kystdirektoratet.

NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Navneændringen sker for at undgå navnelighed med andre styrelser og for at få mest mulig klarhed om styrelsens kerneopgaver og brugere: Det er netop vilkårene for landbrugs- og fiskerierhvervene, der er styrelsens primære fokus – både i et udviklings- og eksportperspektiv.

Der sker en række mindre opgaveflyt, bl.a. overføres betjeningen af bestyrelse og programudvikling vedr. GUDP til Miljøstyrelsen.

Fødevarestyrelsen er den fjerde styrelse

Den fjerde styrelse er Fødevarestyrelsen. Den er allerede i dag fokuseret på sine kerneopgaver og sine brugere og forbliver uberørt af den aktuelle organisationsændring.