Hvad er du på udkig efter?

Fugle og pattedyrs krav til levesteder

af | nov 13, 2016

Sæt kryds i kalenderen ved den 25. januar 2017, hvor Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet har fornøjelsen af at indbyde til den årlige temadag om vildtforskning og -forvaltning i Danmark i Søauditorierne på Aarhus Universitet, kl. 9:30-16:30.

Dette års tema vil fokusere på fuglenes og pattedyrenes levesteder, et emne som efterhånden fylder meget i den daglige forvaltning som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for, med rådgivning fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet. Hvordan tilrettelægger vi forskningen omkring arternes krav til levesteder, så resultaterne kan anvendes i en målrettet forvaltning. Hvordan kan arternes levesteder forvaltes så forskellige interesser bliver tilgodeset så godt som muligt, og hvor er vi såvel nationalt som internationalt med dette arbejde. Dagen byder på en række præsentationer af de nyeste forskningsresultater indenfor følgende emner:

  • Vurdering af levesteder for engfugle, kolonirugende kystfugle, mose- og rørskovsfugle, hede- og højmosefugle og skovfugle
  • Forstyrrelsestrusler i NATURA2000-områderne
  • Herbivore vandfugles levesteder og reservatforvaltning – når Fuglebeskyttelses- og Vandrammedirektiverne spiller sammen!
  • Hjortevildtets levesteder indenfor (’rewilding’) og udenfor hegn
  • Er sælreservater afgørende for sammenhængen i populationerne?
  • Kan hvalernes levesteder defineres?
  • Har etableringen af markvildtslav effekt på levestederne?

Ved afslutningen på dagen samler vi op på dagens indlæg, om forskningen i tilstrækkeligt omfang er forvalt¬nings-relevant og har den fornødne bredde, og om forvaltningen i tilstrækkeligt omfang gør brug af forsknings-resultaterne.

Også i år vil det være muligt for konferencedeltagerne, at medbringe egne præsentationer i form af postere eller stande inden for emnet ”faunistisk forskning og forvaltning”.

Pris for deltagelse (inkl. frokost og kaffe/te): 625 kr. inkl. moms (250 kr. inkl. moms for studerende)

Tilmelding kan ske her: https://auws.au.dk/Temadag_2017

Endeligt program for Temadagen forventes at være klar 1. december.

Kontaktpersoner: Aksel Bo Madsen (program og indlæg; abm@bios.au.dk) og Hanne Fensbæk (praktiske spørgsmål; hfe@bios.au.dk)